Privacy Policy

Algemeen

“Pakske” (of het “Platform” of “Wij” of “Ons”) is een initiatief van:

 • Yellow Pepper BV, met hoofdzetel te 2480 Dessel, Konijnenberg 7, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0849.543.717
 • Maxenta BV, met hoofdzetel te 3110 Rotselaar, Stationsstraat 252, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0741.456.815
 • Wonderlus, met hoofdzetel te 9030 Gent, Oranjerielaan 7 B, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0505.608.144


Pakske omvat: 

 • De websites op domeinen pakske.be / ptitcolis.be / ptitcolis.fr en al zijn subdomeinen.
 • De diensten gerelateerd aan deze websites


U kunt Pakske contacteren via het e-mailadres info@pakske.be

Deze versie van het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 17/02/2021.

De term “Gebruiker” (of “u” of “uw”) verwijst naar elke gebruiker die het Platform bezoekt of op enigerlei wijze met het Platform communiceert. De term “Geregistreerde gebruiker” verwijst naar elke gebruiker die zich op het Platform heeft geregistreerd om zo een account aan te maken.

Het doel van Pakske is om de gebruikers een platform te bieden met allerhande oplossingen die het leven voor de gebruiker, specifiek in de periode voor en na een zwangerschap, makkelijker maken. Enkele voorbeelden (maar niet beperkt tot) hiervan zijn : 

 • Het aanmaken van een virtuele geboortelijst
 • Schenkingen ontvangen van vrienden en familie


Met dit Privacybeleid willen we de Gebruiker zo transparant mogelijk informeren over het Platform en de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Pakske.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt Pakske  alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Pakske  verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Wet”) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’; hierna de “Verordering”.

Verzameling van persoonsgegevens

Om de werking van het Platform mogelijk te maken en beter te kunnen maken verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens.

Hoe verzamelen wij informatie?

Het is belangrijk om weten dat alle verzamelde persoonsgegevens uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt worden.

Voor alle gebruikers

Wanneer u een formulier invult op onze website om een cadeautje te geven of om in te schrijven op onze nieuwsbrief worden deze gegevens opgeslagen.

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Boodschap aan de ouders van het kind (tekst of video)


Hierbij slaan we ook uw voorkeur communicatie-taal op.
Wanneer u een online betaling uitvoert deelt u uw betaalgegevens en IP-adres mee aan onze betaalpartner (Online Payment Platform). Via onze partner hebben wij ook toegang tot deze gegevens.

Pakske verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van het Platform. Zo zal Pakske, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van het Platform, van welke browser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Pakske toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van het Platform, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden en het Platform te verbeteren.

Voor de geregistreerde gebruiker

Als u een account aanmaakt op Pakske of u zich op Pakske identificeert of de dienst gebruikt, geeft u ons vrijwillig bepaalde informatie over uzelf of van derden (partner, vrienden, kinderen, familieleden enz.)

 • Identificatiegegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord)
 • Gegevens van uw kind (voornaam, achternaam, lengte, gewicht, geslacht, geboortedatum)
 • Gegevens van gerelateerde personen zoals meter en peter (voornaam, achternaam)
 • Communicatiegegevens (Taal)
 • Adresgegevens
 • IBAN nummer
 • Inhoud van uw lijst (welkomstboodschap, foto’s, toegangscode, …)


Als u online betalingen activeert (via onze betaalpartner Online Payment Platform) krijgen wij via onze partner ook toegang tot bepaalde gegevens:

 • Telefoonnummer
 • Naam, voornaam van de kaarthouder
 • IP-adres


Als u uw Facebook-account koppelt aan Pakske krijgen wij ook gegevens van die accounts. Welke informatie we via deze diensten krijgen, hangt af van je instellingen en het privacybeleid van de betrokken derden. We raden aan om deze zeker na te kijken. Pakske gebruikt deze gegevens uitsluitend om uw registratie te vergemakkelijken.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De belangrijkste doeleinden van de verwerking van deze gegevens is de uitvoering van de aangeboden en overeengekomen diensten op Pakske te verzekeren en voldoen aan wettelijke verplichtingen tot het bijhouden van gegevens.

Voor alle gebruikers

We kunnen de gegevens gebruiken om:

 • U te identificeren wanneer u het Platform gebruikt
 • Te reageren op vragen en of opmerkingen
 • Anderen in te lichten van / aan wie ze cadeautjes hebben ontvangen / gegeven via het platform.
 • Communicatie uit te laten sturen door personen aan wie u uw gegevens via het Platform hebt gegeven. (Bedankjes / geboortekaartjes / …)
 • Te weten te komen wat de status is van een online betaling
 • Onze betaalpartner (Online payment platform) van de nodige informatie te voorzien zodat online betalingen op een wettelijk correcte manier afgehandeld kunnen worden.
 • Te analyseren wie de gebruikers van Pakske zijn en wat hun activiteiten op het Platform zijn. 
 • Notificaties te sturen via e-mail of andere kanalen (bijvoorbeeld een bevestiging van een cadeautje)
 • Bij te dragen tot de toepassing van de wet en Pakske veilig te houden. Bijvoorbeeld informatieaanvragen over de accounts vanwege instanties zoals de politie of de rechtbank.
 • Uw gebruik van de website te analyseren om het ontwerp van de website te kunnen verbeteren
 • Het aanmaken van data-inzichten op basis van geanonimiseerde data die Pakske heeft verzameld door het gebruik van het platform van de Gebruikers.

Voor de geregistreerde gebruiker

Voor een optimale dienstverlening kunnen we de gegevens gebruiken om:

 • Uw lijst zichtbaar / makkelijker vindbaar te maken voor vrienden en familie op het Platform
 • Vrienden en familie die uw lijst / pagina bezoeken te voorzien van de nodige informatie zoals rekeningnummer en welkomstboodschap
 • Producten, winkels, artikels aan te bevelen die interessant zouden kunnen zijn voor u.
 • U advertenties te tonen die voor u relevant / interessant zouden kunnen zijn.
 • U gerichte tips te geven bij het aanmaken van uw lijst
 • U berichten te kunnen sturen via e-mail of andere kanalen (bijvoorbeeld bij het ontvangen van een cadeautje) of aanbiedingen van onze partners te kunnen sturen. (Deze voorkeuren kunt u ten alle tijden aanpassen.)
 • U te informeren over updates van het Platform


Deze gegevens zijn essentieel voor de dienst die wij aanbieden. Kortom, wij moeten dit doen, in ons beider belang, om de dienst relevant, interessant en persoonlijk te maken, zoals we beloofd hebben.

Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van het Platform verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid bij het aanmaken van een account, invullen van een formulier of in het Platform heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op het Platform of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Pakske. Elke overeenkomst die Pakske en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op het Platform of in verband met de diensten die worden aangeboden door Pakske, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

Bewaartermijn van de gegevens

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Dit wil zeggen dat wij uw gegevens bewaren zolang als nodig is om onze diensten aan te bieden en te voldoen aan de in dit beleid beschreven doeleinden. Wanneer de Gebruiker beslist dat deze de gegevens gekoppeld aan een lijst niet langer nodig heeft, kan deze die verwijderen.

Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers, verwerkers of leveranciers van Pakske voor zover adequate garanties worden geboden voor de beveiliging van de gegevens en voor zover zij samenwerken met Pakske voor het op de markt brengen van de producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse gezag van Pakske, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens worden verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Pakske  zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.

In het geval dat de gegevens aan derden zouden worden verstrekt voor doeleinden van direct marketing of van prospectie, zal de Gebruiker vooraf geïnformeerd worden opdat hij of zij de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming aan dit gebruik van persoonsgegevens kan geven. 

Pakske kan op basis van de geanonimiseerde gegevens data-inzichten zoals trends, populaire producten, .. identificeren. Deze anonieme inzichten kunnen worden doorgegeven aan partners van Pakske. Dit zal geen persoonsgegevens bevatten maar enkel gegroepeerde anonieme data waaruit op geen manier persoonlijke gegevens en voorkeuren opgemaakt kunnen worden.

Rechten van de Gebruikers

Wanneer de Gebruiker beroep wenst te doen op uw privacyrechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen via bovenstaand e-mailadres:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Kleine Spruit mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.


De Gebruiker kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld e-mailadres. Bovendien kan de Gebruiker steeds via zijn / haar account zijn / haar persoonsgegevens – dewelke de Gebruiker diende mee te delen bij de aanmaak van zijn/haar account – updaten, wijzigen en/of verifiëren.

Indien u geen commerciële communicatie meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Pakske. Deze voorkeuren kunnen ook beheerd worden in het Platform voor Geregistreerde gebruikers.

Cookies

Het Platform maakt gebruik van cookies om Gebruikers van het Platform te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van het Platform en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

Algemene principes

Een cookie is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van het Platform met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Pakske samenwerkt.

Sommige van de cookies die gebruikt worden door Pakske  zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen.

Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door Pakske op het Platform:

Essentiële cookies

Deze zijn noodzakelijk voor de werking van het Platform, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;

 • laravel_session
  Doel: Deze cookie wordt intern gebruikt om een sessie van een gebruiker te identificeren
  Bewaartermijn: 1 dag
  Domein: pakske.be
 • remember_web_*
  Doel: Wordt gebruikt zodat de gebruiker zich niet steeds opnieuw moet aanmelden
  Bewaartermijn: 5 jaar
  Domein: pakske.be
 • rc::a
  Doel: Onderscheid maken tussen mensen en robots om misbruik door robots te vermijden.
  Bewaartermijn: Persistent
  Domein: google.com
 • rc::b
  Doel: Onderscheid maken tussen mensen en robots om misbruik door robots te vermijden.
  Bewaartermijn: Sessieduur
  Domein: google.com
 • rc::c
  Doel: Onderscheid maken tussen mensen en robots om misbruik door robots te vermijden.
  Bewaartermijn: Sessieduur
  Domein: google.com
 • accesscode-*
  Doel: gebruikers toegang geven tot een beveiligde geboortelijst
  Bewaartermijn: 1 week
  Domein: pakske.be
Analytische cookies

Deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van het Platform over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het Pakske ook mogelijk om eventuele bugs op het Platform te identificeren en te corrigeren;

 • _gat
  Doel: Google analytics – gebruikt om requests-rate te throttlen
  Bewaartermijn: 1 dag
  Domein: pakske.be
 • _ga
  Doel: Google analytics – Registreert een uniek ID dat gebruikt wordt om statistische data te verzamelen over het gebruik van de website.
  Bewaartermijn: 2 jaar
  Domein: pakske.be
 • _gid
  Doel: Google analytics – Registreert een uniek ID dat gebruikt wordt om statistische data te verzamelen over het gebruik van de website.
  Bewaartermijn: 1 dag
  Domein: pakske.be
Commerciële cookies

Deze cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de Gebruiker om advertenties relevanter te maken voor de Gebruiker en zijn interesses. We gebruiken deze cookies om andere inhoud te tonen die relevant is voor het belang van de gebruiker en om de effectiviteit van online marketingcampagnes te meten.

 • _fbp
  Doel: gebruikt voor het volgen van gebruikers en voor advertentietargeting
  Bewaartermijn: 3 maanden
  Domein: pakske.be
 • _gcl_au
  Doel: gebruikt voor het volgen van gebruikers en voor advertentietargeting
  Bewaartermijn: 3 maanden
  Domein: pakske.be
 • fr
  Doel: Gebruikt door Facebook voor het aanbieden van advertentieproducten van derde adverteerders
  Bewaartermijn: 3 maanden
  Domein: facebook.com
 • sib_cuid
  Doel: Verzamelt informatie over de navigatie en voorkeuren van de gebruikers om interessante nieuwsbrieven aan te bieden.
  Bewaartermijn: 6 maanden
  Domein: app.pakske.be
 • uuid
  Doel: Optimaliseren van advertentierelevantie door data van verschillende websites te verzamelen
  Bewaartermijn: 6 maanden
  Domein: sibautomation.com
Affiliate cookies

Pakske maakt gebruik van de diensten van Affiliate Netwerken en Partners (zie lijst hieronder) om adverteerders via performance based marketing te promoten. Performance based marketing is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat. Om deze dienst uit te kunnen voeren maken onze partners gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weten onze partners dat deze website een vergoeding moet ontvangen. Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacy richtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan onze partners verklaard door de Algemene Publisher Voorwaarden te accepteren.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren.

Pakske maakt gebruik van de mogelijkheid om zijn marketinggegevens te optimaliseren door accountgegevens van onze gebruikers, gepseudonimiseerd, aan het systeem van onze partners door te geven. Deze gegevens zijn enkel door ons in te zien en worden NIET gedeeld met derden. Deze gegevens worden enkel door ons gebruikt om onze diensten te verbeteren. Met betrekking tot het opslaan van de gegevens in het systeem van onze partners is ten behoefte van de AVG / GDPR een verwerkersoveenkomst afgesloten.

Affiliate Netwerken en Partners:

AWIN, Tradetracker, Daisycon, Tradedoubler, Bol.com partnerprogramma, Partnerize, Kwanko, Amazon partnerprogramma en TimeOne.

Bescherming van de gegevens

Pakske verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Pakske bewaart alle persoonsgegevens in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Pakske, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Pakske in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Tot slot, zal de veiligheid van uw account ook mede afhangen van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot het Platform. Pakske zal nooit vragen om uw wachtwoord zodoende u ertoe gehouden bent dit niet zelf mee te delen. Wanneer u uw wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven uw aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via uw wachtwoord toegang verkrijgen tot uw account en uw persoonsgegevens. In dat geval bent u zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van uw account. Pakske raadt u dan ook ten stelligste aan wanneer u vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot uw account uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen via bovenstaand e-mailadres.

Wijziging van het Privacybeleid

Pakske behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Belangrijke wijzigingen zullen op het Platform worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Pakske.

Contact

Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: info@pakske.be